Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią standardowe zasady udziału Klientów w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę prywatną TatraActive zwaną dalej ORGANIZATOREM i stanowią integralną część umowy zawartej między TatraActive, a osobą kupującą imprezę turystyczną lub usługę turystyczną zwaną dalej KLIENTEM.

I. Zawarcie umowy

§ 1. Zgłoszenie udziału (zarezerwowanie miejsca) następuje w momencie wysłania formularza zgłoszenia przez zgłaszającego, występującego w imieniu własnym, jak i osób przez siebie zgłoszonych. Formularz zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.tatraactive.pl, maila, albo pocztą tradycyjną. W formularzu zgłoszenia należy wpisać wszystkie dane, w tym numer telefonu, adres e-mail lub sposób kontaktu.

§ 2. Tylko i wyłącznie świadczenia wymienione i wpisane w formularzu zgłoszenia będą realizowane i są przedmiotem umowy zawartej z TatraActive.

§ 3. Jeżeli TatraActive przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszona, z przyczyn niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art. 17 Ustawy o usługach turystycznych, niezwłocznie powiadomi o tym klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować TatraActive, czy:
-przyjmuje proponowaną zmianę umowy;
-odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

§ 4. Jeżeli klient, zgodnie z § 3, odstępuje od umowy lub jeżeli TatraActive odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru:
-uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
-żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

II. Płatności, ceny, zaliczka i wpłata końcowa

§ 5. Ceny świadczeń dla klienta są cenami umownymi, i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny są publikowane w Euro i przeliczane na PLN zgodnie z kursem sprzedaży walut Narodowego Banku Polskiego. Wpłaty za imprezy turystyczne mogą być dokonywane w siedzibie TatraActive lub bezpośrednio na rachunek bankowy TatraActive.

§ 6. Po  odesłaniu wypełnionej umowy, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy lub rezerwacji w określonym w umowie terminie, w walucie Euro lub PLN. Wybór waluty jest dowolny.

§ 7. TatraActive zastrzega możliwość zmiany ceny wyprawy, jeżeli przed jej rozpoczęciem zaistnieją nieprzewidziane okoliczności. Należą do nich:
- wzrost kosztów transportu;
- wzrost cen usług oferowanych przez partnerów zagranicznych;
- wzrostu opłat urzędowych, podatków;
- wzrostu kursów walut.
Zmiana ceny wyprawy może nastąpić najpóźniej 20 dni przed jej rozpoczęciem, o czym TatraActive niezwłocznie informuje klienta.

§ 8. Dopłata do 100 % powinna nastąpić najpóźniej w dniu wyjazdu pod rygorem  anulacji rezerwacji. Zgodnie z art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu cywilnego brak dopłaty  za imprezę turystyczną lub  dokonaną rezerwację w terminie określonym na umowie oznacza jednostronne odstąpienie klienta od umowy wzajemnej. TatraActive ma prawo zachowania z zaliczki rzeczywistych kosztów udokumentowanych i poniesionych w związku z daną rezerwacją. Umowa powinna być rozwiązana pisemnie przez obydwie strony.

§ 9. Jeżeli zgłoszenie (zawarcie umowy) następuje w dniu wyjazdu, klient wpłaca 100 % należności w Euro.

III. Odwołanie imprezy turystycznej

§ 10. TatraActive zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej do 14 dni przed jej rozpoczęciem, w przypadku działania czynników siły wyższej oraz w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników imprezy. Niemożność realizacji imprezy wiąże się z obowiązkiem natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie klientów, jak również zwrotem całkowitej wpłaty bez potrąceń, lub propozycją uczestniczenia w innej imprezie. Za fakt odwołania imprezy turystycznej przez TatraActive klientowi nie przysługuje odszkodowanie.

§ 11. Każdy Uczestnik ma prawo wykupić za pośrednictwem Organizatora dodatkowe ubezpieczenie od ryzyka kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu. Umowa ubezpieczenia od rezygnacji nie może być zawarta później niż w dniu podpisania umowy o świadczeniu usług turystycznych. W przypadku wykupienia ubezpieczenia od ryzyka kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu wymagana jest wpłata pełnej wartości ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

IV.  Odstąpienie od umowy imprezy turystycznej

§ 12. Każdy klient ma na podstawie art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu cywilngo prawo do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy imprezy turystycznej zawartej z TatraActive. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy następuje w chwili powiadomienia przez klienta w formie pisemnej biura TatraActive o rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub anulowania rezerwacji.

§ 13. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie lub anulowania rezerwacji, TatraActive zgodnie z Kodeksem cywilnym potrąca z dokonanej kwoty zadatku wszystkie koszty udokumentowane i rzeczywiście poniesione przez biuro. TatraActive potrąca 50% sumy całkowitej ceny imprezy turystycznej przy rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed datą wyprawy.

§ 14. Odstąpienie od potrąceń może nastąpić tylko w przypadku, jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Klient może bez zgody organizatora przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczeniu usług turystycznych na inną osobę przed terminem wyjazdu. Zmiany w umowie polegające na zmianie nazwisk i uczestników w imprezie turystycznej należy zgłosić pisemnie do biura TatraActive.

V. Reklamacje

§ 15. TatraActive przyjmuje reklamacje w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyprawy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest złożenie jej w formie pisemnej w siedzibie Organizatora. TatraActive rozpatrzy zgłoszoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd, który wedle ustawy jest miejscowo i rzeczowo właściwy.

VI. Pozostałe postanowienia

§ 16. Klient biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez TatraActive powinien posiadać aktualne dokumenty upoważniające go do przekroczenia granicy. Zobowiązany jest również do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących na terenie Polski, w krajach tranzytowych oraz kraju docelowym.

§ 17. Klient uczestniczący w imprezie turystycznej organizowanej przez TatraActive musi być ubezpieczony od kosztów leczenia za granicą i następstw nieszczęśliwych wypadków.
TatraActive zaleca wszystkim narciarzom posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia polskich obywateli do świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej. Kartę nieodpłatnie wydaje NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.

§ 18. W imprezach narciarskich organizowanych przez TatraActive funkcję przewodnika turystycznego i pilota przejmują profesjonalni instruktorzy narciarscy posiadający legitymację i uprawnienia Instruktora PZN lub SITN. Uczestnicy imprez narciarskich organizowanych przez TatraActive są zobowiązani do przestrzegania regulaminu skipassów i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na trasach narciarskich kraju, do którego wyjeżdżają.

§ 19. Niekorzystne warunki atmosferyczne, choroba lub niedomagania klienta uniemożliwiające osiągnięcie celu wyprawy lub będące dla niego zagrożeniem, brak sprzętu lub niewłaściwy sprzęt i wyposażenie oraz inne okoliczności, na które TatraActive nie ma wpływu  mogą mieć wpływ na niekorzystny przebieg wyprawy organizowanej przez TatraActive. Wystąpienie tych czynników nie może być podstawą reklamacji dotyczących wyprawy.

§ 20. Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez TatraActive uprawiają sporty na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Wyprawy organizowane przez TatraActive mogą łączyć w sobie elementy sportów ekstremalnych stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, nawet pomimo zachowania wszystkich reguł bezpieczeństwa.

§ 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.), oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 wraz ze zmianami ( Dz. U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.).